آدرس آموزشگاه: مازندران-آمل-بلوار بسیج-لاله 25-بنفشه 2

تلفن تماس آموزشگاه: 43242771-011

ارتباط با مدیریت آموزشگاه: 09111005268