مهمترین اهداف آموزشی این دوره ها آشنایی هنرجویان با …
•    استراتژی های یادگیری در بحث خلاقیت و ایده پردازی
•    تکنیک های خلاقیت و ایده پردازی
•    نحوه سنجش خلاقیت
•    نوآوری و تجاری سازی محصول
•    طراحی کسب و کار
•    بازاریابی و فروش
•    ایجاد کسب و کار نوآورانه